ALGEMENE VOORWAARDEN 

Ondernemingsgegevens

Gemaakt Met Liefde - Met Liefde Gemaakt
Els De Pauw
Meesjesstraat 6 - 9032 Wondelgem

els.gemaaktmetliefde@gmail.com

gemaaktmetliefde-metliefdegemaakt.be
0486 14 11 22
BTW BE0634.566.080

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Gemaakt Met Liefde - Met Liefde Gemaakt, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Meesjesstraat 6, 9032 Wondelgem, BTW BE 07634.566.080, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Gemaakt Met Liefde - Met Liefde Gemaakt (hierna: GML-MLG) moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Gemaakt Met Liefde - Met Liefde Gemaakt aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

De leverings- en verzendingskosten worden gedragen door de klant (behalve ingeval van bijzondere voorwaarden vermeld op de website). De prijzen worden aangegeven rekening houdende met de informatie die de klant heeft verstrekt met betrekking tot de plaats van de levering.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GML-MLG niet. De webshop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. GML-MLG is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via mail.

GML-MLG verkoopt handgemaakte spullen, vaak gepersonaliseerd. Dit wil zeggen dat geen twee producten exact hetzelfde zijn. Kleine variaties zijn mogelijk en onvermijdelijk. Ook kunnen de kleuren op het scherm afwijken van de werkelijke kleuren. Enkel de producten waarbij het expliciet vermeld staat, kunnen op die manier besteld worden.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GML-MLG. GML-MLG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De klant betaalt online via bankkaart (Bancontact).

Indien een klant via mail contact zoekt om een welbepaald gepersonaliseerd product te bestellen, kan er betaald worden via overschrijving op rekeningnummer BE25 6528 0303 3982. Een bestelling wordt pas in productie genomen na betaling.

GML-MLG is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Producten worden enkel geleverd in België.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Bij het niet afhalen van een pakket bij de post, zal bij een nieuwe verzending de kost voor de koper zijn.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding of worden de goederen opnieuw geproduceerd en verzonden.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 20 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan GML-MLG.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door GML-MLG was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen door de klant, de exclusieve eigendom van GML-MLG.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van GML-MLG te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij GML-MLG. 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

a) van de sluiting van de overeenkomst (in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd)
b) waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt (voor verkoop-overeenkomsten)

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant GML-MLG via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan GML-MLG heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan GML-MLG. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt GML-MLG zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt of gewassen zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten: Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal GML-MLG alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat GML-MLG op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan GML-MLG wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door GML-MLG geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

GML-MLG betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

* dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst (als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd);

* de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant GML-MLG zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van GML-MLG is bereikbaar via e-mail op els.gemaaktmetliefde@gmail.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover GML-MLG beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt GML-MLG zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, GML-MLG respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken en verzenden van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GML-MLG, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot GML-MLG.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. (In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: MijnWebwinkel is de host van de shop, Bpost behandelt de verzending, Mollie de betalingen.)

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op els.gemaaktmetliefde@gmail.com.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Winkelmandje

Je mandje is nog leeg ...
© 2019 - 2024 Gemaakt Met Liefde - Met Liefde Gemaakt | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel